Hét portal voor slimme salesprofessionals!

Management rollen


22 feb 2018

Management rollen

TESQ® : acht managementrollen

In het TESQ-programma worden acht managementrollen onderscheiden. Van elk van deze rollen wordt onderstaand een korte karakteristiek gegeven.

Producerend manager

Focus ligt op het managen van output en prestaties. Oplossings- en actiegericht optreden. Onder tijdsdruk effectief en snel werken. Anderen houden aan afspraken en deadlines. Kwaliteit en service leveren. Druk op de zaak houden. Gemakkelijk en snel beslissingen nemen. Direct ingrijpen als het werk stagneert en meedoen om de zaak gereed te krijgen.

Organiserend manager

Zakelijk. Doel en resultaatgericht optreden. Systematisch en planmatig werken. Controle houden op de voortgang en zonodig barrières opruimen. Doorgaan en volhouden tot het gewenste resultaat is bereikt. Bondige en heldere rapportages (laten) aanleveren. Structuur aanbrengen. Ideeën omzetten in een concreet actieplan. Duidelijke beslissingen nemen. Heldere prioriteiten stellen en medewerkers daaraan houden.

Controle-manager

Sturen op afstand op basis van gekwantificeerde of gekwalificeerde informatie. Heldere analyses laten opstellen. Doorvragen tot een juist inzicht is verkregen. Plannen laten onderzoeken op risico’s en gevolgen en deze gefundeerd afwegen. Zo nodig tot in detail geïnformeerd willen zijn over de gang van zaken. Signaleren van fouten, onjuistheden of niet voldoende onderbouwde redeneringen. Voorkomen van ondoordacht handelen.

Conditionerend manager

Scheppen van voorwaarden om een ongestoorde voortgang van het werk te waarborgen. Realiseren van constante kwaliteit binnen vooraf bepaalde kwaliteitsnormen. Bewaken dat zorgvuldig wordt gewerkt binnen voorgeschreven regels, werkmethodes en procedures. Waarnemen en beoordelen van situaties en daar weloverwogen op reageren. Veranderingen geleidelijk aan laten verlopen.

Teammanager

Mensgericht handelen. Zich verplaatsen in de situatie van anderen. Werken aan draagvlak en consensus voor besluiten. Tijd uittrekken voor anderen. Luisteren en belangstelling tonen. Vertrouwen geven en betrokkenheid tonen. Respectvol optreden. Gevoelige onderwerpen bespreekbaar maken. Bouwen aan de onderlinge samenwerking.

Manager coach

Koers en richting aangeven. Onderwerpen bekijken vanuit hun context. Uitdragen van nieuwe perspectieven en uitzetten van ontwikkelingslijnen. Mensen stimuleren tot nieuwe uitdagingen. Versterken van zelfvertrouwen. Ruimte bieden voor initiatief. Feedback geven. Creëren van betrokkenheid en verantwoordelijkheid.

Vernieuwend manager

Oorspronkelijk denken, buiten gebaande paden. Creatief en verbeeldingrijk zijn. Anderen enthousiasmeren voor nieuwe mogelijkheden en oorspronkelijke invallen. Trends herkennen. Je nek uitsteken. Veel ruimte geven voor inbreng van nieuwe ideeën en oorspronkelijke gedachten. Anderen in je ideeën weten mee te nemen en aan de uitwerking ervan laten werken.

Omgevingsmanager

Gemakkelijk contacten leggen met de buitenwereld. Representatief en flexibel optreden. Beweeglijk inspelen op zich voordoende situaties. Nieuwe combinaties bedenken en daarover afspraken maken. Gemaakte (klant)afspraken laten nakomen en deze zonodig als drukmiddel gebruiken om extra inspanningen te laten leveren. Speelruimte geven om goed te kunnen inspelen op de verwachtingen van ‘stakeholders’.

Salesgids

Salesgids is de internetportal voor slimme en vooruitstrevende salesprofessionals. U vindt hier een breed scala aan trainingen, artikelen, gratis formats, boeken, links en oplossingen voor verkoopsucces. Niet voor niets is Salesgids in korte tijd uitgegroeid tot een toonaangevend platform voor iedereen die zich bezighoudt met verkoop, zowel op uitvoerend gebied als op managementniveau. Salesgids is met bijna 45.000 abonnees en tienduizenden views per maand het grootste internet portal voor verkopers en salesmanagers in Nederland.

info@salesgids.com